1.  »  ផលិតផល និងសេវាកម្ម
  2.  »  ការជួញដូរលោហធាតុមានតម្លៃ
  3.  »  ការជួញដូរមាសកុងត្រា

ការជួញដូរលោហធាតុមានតម្លៃ

ជួញដូរលោហមានតម្លៃ​តាមវិធីឆ្លាតវៃ

ការជួញដូរមាសកុងត្រា


ចាប់តាំងពីឈានចូលសហស្សវត្សរ៍មក ការជួញដូរមាសកុងត្រាបានទទួល​ការពេញនិយមឡើងវិញ ដោយសារ​ការប្រែប្រូលតម្លៃដ៏ខ្លាំង និង​ភាព​ងាយ​ស្រួលតាមរយៈឈ្មួញជើងសាអនឡាញ។ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក​​​ បាន​រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ​ការជួញដូរ​មាស​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​ធានាថា អតិថិជន​អាច​ជួញដូរកិច្ចសន្យាមាស​តាមរបៀប​ឆ្លាតវៃ។ ខាងក្រោមនេះ​គឺជាបញ្ជី​អត្ថប្រយោជន៍​ដែលផ្តល់ជូន៖


    អត្ថប្រយោជន៍នៃការជួញដូរមាស

  • មិនមានការផុតកំណត់កិច្ចសន្យា
  • ឡេវឺរេច ១:១០០ ដើម្បី​អនុញ្ញាតិសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តដែលមានលក្ខណៈអភិរក្ស និង​ស្វាហាប់
គំរូនៃការជួញដូរមាស


ការគណនា​ម៉ាជីន

ការគណនា​ម៉ាជីន (១០០ x តម្លៃ x បរិមាណឡត) / ឡេវឺរិច (អានុភាព)
ឧទាហរណ៍ ១០០ x ១៤២៥,០០ x ១,០ = ១៤២៥០០ ដុល្លារ / ២០០ = ៧១២,៥០ ដុល្លារ
ឡេវឺរិចគឺ ១ៈ២០០ នៅក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ
មាសមាន​អត្រា​ប្រែប្រួល ០,១០ ដែលក្នុងមួយ​ឡត​មាន​តម្លៃ ១០ ដុល្លារ ។ អត្រា​ប្រែប្រួល​ទាំងមូល​នៃ​មាស គេអាច​គណនា​បានដោយ​គុណតម្លៃ​ធីក បរិមាណឡត និងការប្រែប្រួល​តម្លៃលើ​ទីផ្សារ
(តម្លៃ​នៅពេល​បិទ​ផ្សារជួញដូរ - តម្លៃនៅពេល​បើក​ផ្សារជួញដូរ x ១០)
នៅក្នុង​ឧទាហរណ៍នេះ ការជួញដូរ (០,២៥ ឡត) ត្រូវបានបិទ​នៅ​តម្លៃ ១៤៤០,០០ ពី​តម្លៃនៅពេល​បើកផ្សារ​ជួញដូរ ១៤៣៨,០០ និង តម្លៃនៅលើ​ទីផ្សារ
= (១៤៤០,០០ - ១៤៣៨,០០) x ១០ = ២០ ការគណនា P&L នៃកំណើន​ទាំងស្រុង ១០ x ០,២៥ x ២០ = ៥០ ដុល្លារ

លក្ខណៈ​លម្អិត​នៃ​កិច្ចសន្យា

និមិត្ត​សញ្ញា​នៃ​កិច្ចសន្យា XAU/USD
ទំហំ​នៃ​កិច្ចសន្យា ១០០ អោន
ទំហំ​កើនឡើង​ទាំងស្រុង ០,១០
ទំហំ​កើនឡើង​ទាំងស្រុងក្នុង ១,០ ឡត ១០ ដុល្លារ
ម៉ោងជួញដូរ (ម៉ោងសកល)
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ២៣ៈ០០ - ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ២២ៈ០០ (អំឡុងពេលមិនមែនរដូវក្តៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក)
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ២២ៈ០០ - ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ២១ៈ០០ (អំឡុងពេលរដូវក្តៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក)

សូម​ចំណាំ៖

មានការសម្រាកមួយម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ម៉ោង ២១ៈ០០ ទៅ ម៉ោង ២២ៈ០០ (ម៉ោងសកល) ។

សូមមើល​ទំព័រ​ លក្ខណៈពិសេសនៃកិច្ចសន្យា ដើម្បី​ទទួល​បានព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីឧបករណ៍​ទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក ផ្ដល់ឲ្យ ។

ជួញដូរមាស​តាមវិធី​ឆ្លាតវៃ

ការទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​ជួញដូរ ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម​កម្រិត​មួយ ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ​ហាងឆេង​ស្ថិត​ក្នុងទំនុកចិត្តរបស់​អ្នក ។ បទពិសោធន៍​ក្នុងការធ្វើ​ជំនួញ ជំនាញ​ចិត្តសាស្ត្រ និងការ​អប់រំនៅក្នុង​ទីផ្សារគឺ​ជា​គន្លឹះ ដែលគេអាច​អភិវឌ្ឍបានលឿន ។