disclaimer.jpg
 1.  »  ជំនួយ
 2.  »  ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ការមិនទទួលខុសត្រូវ


រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ កំណត់សម្គាល់សំខាន់នៃការមិនទទួលខុសត្រូវ៖
គេហទំព័រនេះ គឺមិនត្រូវបានសំដៅចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងយុត្តាធិការណាមួយ ទោះហេតុផលណាក៏ដោយ ការផ្សព្វផ្សាយ ឬការដកស្រង់ពីគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់។  បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ខាងលើ មិនត្រូវអនុញ្ញាតចូលប្រើគេហទំព័រនេះឡើយ។ ការវិនិយោគជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ។ តម្លៃវិនិយោគអាចនឹងឡើង ឬចុះ និងអាចក្លាយទៅជាគ្មានតម្លៃ ។  ប្រសិនបើចាំបាច់វិនិយោគិន គួរទទួលបានការបឹ្រក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រឹក្សាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតដោយឯករាជ្យ មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ មិនមានការផ្តល់ជូន ឬការលើកទឹកចិត្តណាមួយដោយ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ ដើម្បីទទួលបាន ទិញ ឬ ទទួលយកការវិនិយោគ ឬ ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ឧបករណ៍ជួញដូរណាមួយ ដែលបានផ្តល់ជូន។ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក  មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ឬខូចខាត អ្វីផ្សេងៗ ដែលបណ្ដាលមកពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ ការលុបចោល ឬ ភាពហួសសម័យ នៅក្នុង ឬ ពីទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះឡើយ ។


ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក មិនតំណាងឲ្យ ឬធានាថា៖

  •    ឯកសារណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ
  •    សេវានៃការវិនិយោគណាមួយដែលអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រនេះ
  •    អ្វីផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺ ប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវ ឬ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាតិជាធរមាននៅគ្រប់យុត្តាធិការទាំងអស់។
   

  អ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ រាល់ទង្វើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ  គឺនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬច្បាប់ជាតិដែលចូលជាធរមាន ហើយគួរស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឯករាជ្យមួយ ក្នុងករណីមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ។ អ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ  អាចនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាមួយរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក  នោះទេ ហើយគួរតែដោះស្រាយជាមួយនឹងសមាជិកណាមួយរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក  ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិ ឬ អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ  ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ អ្នកផ្សេងទៀត ឲ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចដែលបានកំណត់ ឬអនុញ្ញាត ស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់ជាតិដែលចូលជាធរមានក្នុងយុត្តាធិការពាក់ព័ន្ធគ្នា។ បើគ្មានការកំណត់ មិនមានសេវាវិនិយោគ ឬសេវាឯកសារដែលបានពណ៌នា ឬយោងលើគេហទំព័រនេះ អាចប្រើបា្រស់បានសម្រាប់តែបុគ្គល/អ្នករស់នៅក្នុងយុត្តាធិការជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ។ ព័ត៌មាន ឬឯកសារនៅលើគេហទំព័រនេះ  អាចនឹងមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័ត ពិនិត្យឡើងវិញ ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយនិយ័តករពាក់ព័ន្ធណាមួយស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការណាមួយឡើយ។

  ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក  ឬ សមាជិកណាមួយនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន មិនទទួលយកការបើកគណនីពីវិនិយោគិននៅហុងកុង និងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។ ប្រសិនលោកអ្នកជាអ្នក វិនិយោគិននៅហុងកុង និងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអ្នកគួរតែចាកចេញពីគេហទំព័រ www.goldenfxlink.com ឥឡូវនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាវិនិយោគិននៅប្រទេសជប៉ុន  អ្នកគួរកត់សំគាល់ថា ព័ត៌មាននៅលើ គេហទំព័រនេះ មិនមាននោះទេ និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់  ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក មិនបានផ្តល់ជូនការវិភាគទៅលើបញ្ហាវិនិយោគណាមួយដែលជាក់លាក់នោះទេ ឬបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ ឬព័ត៌មានក្លែងបន្លំណាមួយ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់យល់ថាវាត្រឹមត្រូវ ដូចចែងក្នុងមាត្រា៣៨ ចំណុចទី២ នៃច្បាប់ស្តីពីការដោះដូរ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុន (ច្បាប់លេខ២៥ ឆ្នាំ១៩៤៨)។ បើនៅសង្ស័យ  លោកអ្នកគួរស្វែងរកការប្រឹក្សាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យ ។

  ការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកលើគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលនៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃដែលអ្នកបានចូលប្រើបា្រស់គេហទំព័រនេះ ។ ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ គឺជាព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព នៅថ្ងៃនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះ ប៉ុន្តែយើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មាន និង លក្ខខណ្ឌណាមួយនៃការប្រើប្រាស់នៅពេលគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ បន្ទាប់ពីធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ លោកអ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មរួច ។


ការមិនទទួលខុសត្រូវ ជាពិសេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសជប៉ុន


ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ មិនមានគោលបំណងជាការផ្តល់ជូនឬ ការឃោសនាសម្រាប់ការទិញមូលប័ត្រ ឧបករណ៍ ឬ ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ឬវិនិយោគណាមួយ  ឬការផ្តល់សេវាវិនិយោគឬ ការប្រឹក្សាការវិនិយោគណាមួយ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។  សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការស្វែងរកសេវាកម្ម នៃឈ្មួញជើងសារ-ឈ្មួញកណ្តាល សហរដ្ឋអាមេរិក គួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាខា ឬភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬឈ្មួញជើងសារ-ឈ្មួញកណ្តាលដែលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតរបស់  ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក ដែលមិនបាន និងមិនអាចចុះឈ្មោះជាឈ្មួញជើងសារ-ឈ្មួញកណ្តាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក  ភ្នាក់ងារទាំងនោះ មិនអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មណាមួយនៃឈ្មួញជើងសារ-ឈ្មួញកណ្តាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មណាមួយទៅអ្នកដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។


ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ មិនមាននោះទេ និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់  ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក មិនបានផ្តល់ជូនការវិភាគទៅលើបញ្ហាវិនិយោគណាមួយដែលជាក់លាក់នោះទេ ឬបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ ឬព័ត៌មានក្លែងបន្លំណាមួយ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់យល់ថាវាត្រឹមត្រូវ ដូចចែងក្នុងមាត្រា៣៨ ចំណុចទី២ នៃច្បាប់ស្តីពីការដោះដូរ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុន (ច្បាប់លេខ២៥ ឆ្នាំ១៩៤៨)។ 

ជួញ​ដូរ​ជា​មួយ​នឹង​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សកល​តាមរយៈជំ​ហានទាំងបី​

ជំហាន​ទី ១ : បំពេញបែបបទរបស់លោកអ្នក

ជំហាន​ទី ២ : ផ្តល់នូវឯកសារ

ជំហាន​ទី ៣ : តម្កល់​ប្រាក់