1.  »  ជំនួយ
  2.  »  ទម្រង់​បែប​បទ​សម្រាប់​​​ទាញ​យក

ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ទាញ​យក

ជួញ​ដូរ​ជា​មួយ​នឹង​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សកល​តាមរយៈជំ​ហានទាំងបី​

ជំហាន​ទី ១ : បំពេញបែបបទរបស់លោកអ្នក

ជំហាន​ទី ២ : ផ្តល់នូវឯកសារ

ជំហាន​ទី ៣ : តម្កល់​ប្រាក់